Back Up Next

Wyzwania dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

w Perspektywie Integracji z Unia Europejska

i Globalizacji Światowej.

 

Tomasz Kondracki  i  Mirosław Szulczyński

 

Collegium Polonicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

69-100 Słubice, ul. Kościuszki 1

 

Wprowadzenie

            Dziesiątki lat dyktatury PZPR, ponadto wcześniejszy okres okupacji hitlerowskiej, bardzo negatywnie zaważyły na sytuacji gospodarczej. Oderwanie codziennej rzeczywistości od związków z makroekonomia, przekładanie wrogich interesów doktrynalnych, ignorancja i zakłamanie elit politycznych doprowadziły do totalnego załamania czy nawet zaniku elementarnej (uniwersalnej) wiedzy ekonomicznej. Szeroko postępująca sowietyzacja jednostek spowodowała, że pewne pojęcia ekonomiczne, są w Polsce ciągle negatywnie postrzegane, pomimo istnienia ustroju demokratycznego od 1989.

            W dojrzałych demokratycznie krajach o rozwiniętych gospodarkach istnieją sprzężone systemy[1], które gwarantują systematyczny wzrost gospodarczy. Najogólniej należy powiedzieć, że nie koła polityczne decydują o gospodarce. W dojrzałych gospodarkach [2-4] charakterystycznym wyznacznikiem jest siła banku centralnego (niezależnego od rządu) i rozwiniętego rynku kapitałowego (giełdy). Optymalna działalność tych instytucji jest gwarantem stabilnego wzrostu ekonomicznego.

            Dlatego w interesie Polski należy szczególnie dbać o rozwój rynku kapitałowego, zapewnić pozytywna propagacje jej istnienia w szerokich masach społecznych i stale poszerzać możliwości inwestowania. Należy jeszcze dodać, że szeroko pojęta globalizacja niesie również pewne niebezpieczeństwa dla słabszych podmiotów rynku, którym jest nasza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).